ภาคการศึกษา: ปีการศึกษา:
รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน
311494 Research Project in Biology - ผศ.วุฒิพงศ์ มหาคำ
SC101001 (311101) Biology I - ผศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
- อ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
SC101007 (311107) General Biology - รศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
SC101009 (311111) Biology for Physical Science - อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
- ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
SC101011 (311113) Biology for Agriculture I - อ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
SC111001 Fundamental Biology - ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
SC111002 Fundamental Biology Laboratory - อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
SC112003 Research Methodology for Biological Science - ผศ.วุฒิพงศ์ มหาคำ
SC112303 Invertebrates - ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
SC112304 Invertebrates Laboratory - ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
SC112501 (311244) Elementary Genetics - ผศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
SC112502 (311245) Elementary Genetics Laboratory - ผศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
SC113107 (311310) Plant Physiology - อ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
SC113108 (311311) Plant Physiology Laboratory - อ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
SC113205 (311322) Plant Anatomy - ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
SC113209 Agricultural Botany - ผศ.วุฒิพงศ์ มหาคำ
SC113210 Agricultural Botany Laboratory - ผศ.วุฒิพงศ์ มหาคำ
SC113307 (311370) Animal Physiology - อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
SC113308 (311371) Animal Physiology Laboratory - อ.ดร.อนุวัตร อมตฉายา
SC114007 (311407) Evolutiion - ผศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
- อ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
SC117309 Freshwater Biology - ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
SC612401 Data Management - ผศ.ดร.กุลยา พัฒนากูล
SC623401 Data Quality Management - ผศ.ดร.กุลยา พัฒนากูล
SC623404 Enterprise Data Management - ผศ.ดร.กุลยา พัฒนากูล