ภาคการศึกษา: ปีการศึกษา:
รหัสวิชา ชื่อวิชา ผู้สอน
311105 Biological Science - Anuwat Amatachaya
- รศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
- ผศ.ดร.พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม
- ผศ.วุฒิพงศ์ มหาคำ
311106 Biological Science Laboratory - อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- รศ.ดร.ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์
- ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
311244 Elementary Genetics - อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
311245 Elementary Genetics Laboratory - ผศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
311270 Invertebrates - รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
- ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
- Arporn Wangwiwatsin
- ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
311305 Cell and Molecular Biology Laboratory - ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
311308 Biodiversity and Conservation - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
311309 Instruments Usage in Biology - อ.ดร.กัลยา กองเงิน
- อ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
311310 Plant Physiology - อ.ดร.กัลยา กองเงิน
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
- อ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
311311 Plant Physiology Laboratory - อ.ดร.กัลยา กองเงิน
311316 Plant Morphology - อ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.วุฒิพงศ์ มหาคำ
311317 Plant Morphology Laboratory - อ.ดร.กัลยา กองเงิน
311322 Plant Anatomy - ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
311380 Vertebrates - ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- อ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
311381 Vertebrates Laboratory - Anuwat Amatachaya
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
311401 Developmental Biology - อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม
311402 Developmental Biology Laboratory - อ.ดร.กัลยา กองเงิน
311407 Evolution - ผศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
- อ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
311482 Histology - Anuwat Amatachaya
311483 Histology Laboratory - Anuwat Amatachaya
311484 Parasitology - Arporn Wangwiwatsin
311485 Parasitology Laboratory - Arporn Wangwiwatsin
311491 Seminar in Biology - อ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
311494 Research Project in Biology - ผศ.วุฒิพงศ์ มหาคำ
311732 Anatomical Systematics of Plant - ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
311784 Biology of Amphibian - ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
311894 (SC117894) Special Studies in Biology - ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักร์สูตร์
316493/326492 - ผศ.ดร.กุลยา พัฒนากูล
326334 Statistical Information for Strategic Management - ผศ.ดร.กุลยา พัฒนากูล
326341 Data Quality Management - ผศ.ดร.กุลยา พัฒนากูล
SC001001 Science from Local Wisdom - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
SC101001 Biology I - อ.ดร.กัลยา กองเงิน
- ผศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
- รศ.ดร.นฤมล แสงประดับ
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- อ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
SC101002 Biology Laboratory I - ผศ.ดร.วิภู กุตะนันท์
- อ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
SC101007 (311107) General Biology - อ.ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน
- ผศ.ดร.พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม
- ผศ.ดร.สมพงษ์ สิทธิพรหม
SC101008 (311108) General Biology Laboratory - ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
SC101009 Biology for Physical Science - อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
- Anuwat Amatachaya
- รศ.ดร.วัฒนา พัฒนากูล
- ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
SC101010 Biology for Physical Science Laboratory - อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.อมรรัตน์ ประจักร์สูตร์
- ผศ.ดร.นิศารัตน์ ตั้งไพโรจน์วงศ์
SC101011 Biology for Agriculture I - อ.ดร.วัฒนชัย ล้นทม
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
- อ.ดร.กัลยา ศรีประทีป
- Arporn Wangwiwatsin
SC101012 Biology for Agriculture Laboratory I - ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
- ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
SC101016-ENG Biology for Health Sciences Laboratory - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- Arporn Wangwiwatsin
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
SC101016-TH Biology for Health Sciences Laboratory - ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
- Arporn Wangwiwatsin
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
- ผศ.ดร.ณัฐปภัสร์ ตันติสุวิชวงษ์
SC111001 Fundamental Biology - อ.จิรภัทร จันทะพงษ์
- อ.ดร.สัมภาษณ์ คุณสุข
- ผศ.ดร.พรพิมล เจียระนัยปรีเปรม
- ผศ.ดร.วรศิธิกุลญา ธราธิมา
- อ.ดร.ยอดชาย ช่วยเงิน
SC111002 Fundamental Biology Laboratory - อ.ดร.กัลยา กองเงิน
- Anuwat Amatachaya
- ผศ.ดร.พิมพ์วดี พรพงศ์รุ่งเรือง
- อ.ดร.มณฑิรา มณฑาทอง
SC112304 (311271) Invertebrates Laboratory - ผศ.ดร.ศุจีภรณ์ อธิบาย
SC117006 Systematic Classification of Organisms - ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ อินธาระ
SC612401 Data Management - ผศ.ดร.กุลยา พัฒนากูล